Chứng chỉ HACCP

 

x (x)
 
HACCP là hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất ra đạt an toàn thực phẩm.
HACCP được áp dụng trong suốt cả chu trình sản xuất thực phẩm, từ khâu nguyên liệu ban đầu tới khâu tiêu thụ thông qua việc xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩmHACCP là hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất ra đạt an toàn thực phẩm.
HACCP được áp dụng trong suốt cả chu trình sản xuất thực phẩm, từ khâu nguyên liệu ban đầu tới khâu tiêu thụ thông qua việc xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩm.

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất ra đạt an toàn thực phẩm.


HACCP được áp dụng trong suốt cả chu trình sản xuất thực phẩm, từ khâu nguyên liệu ban đầu tới khâu tiêu thụ thông qua việc xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩm.

x (x)
 
x (x)
 
x (x)